مقالات

بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی

بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی

بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی

برای اطمینان از عملکرد صحیح کپسول های آتش نشانی باید به طور مداوم،بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی انجام شود. شما به عنوان صاحب یا ساکن ملکی که کپسول های آتش نشانی در آن وجود دارد، مسئول برنامه ریزی برای تعمیرونگهداری از کپسول های آتش نشانی خود هستید.
کپسول های آتش نشانی باید هر30 روز، کنترل یا «کوتاه» بررسی شوند. این کاری است که شما به آسانی، در مورد اکثر کپسول های آتش نشانی، می توانید با قراردادن آنها در محل کارتان و پاسخ به سه سوال زیر انجام دهید.

1 آیا کپسول آتش نشانی در محل مناسبی است؟
2 آیا در دید و قابل دسترس است؟
3 آیا درجه و فشارسنج، به درستی فشار را نشان می دهند؟
همچنین کپسول های آتش نشانی باید باتوجه به محل، استان، کد و مقررات ملی، سالانه بررسی شوند. این بررسی کپسول های آتش نشانی، کاملا مربوط به بخش های مکانیکی، عامل اطفا حریق و گاز دافع است.
کارشناس تجهیزات آتش سوزی، بهترین کسی است که می تواند بررسی سالانه را انجام دهد. زیرا آنها بهترین دستورالعمل های تعمیر،ابزارها، مواد شارژمجدد، قطعات، روان کننده ها و تجربیات و آموزش های لازم را دارند.

آیا واقعا به کپسول آتش نشانی نیاز دارم؟

احتمالا می دانید که زنگ هشدار دود، به مراتب بهترین سرمایه گذاری است که برای ایمنی خانه، می توانید استفاده کنید. تشخیص دهنده ی دود می تواند تنها به ازای 10دلار، به شما کمک کند که کاملا مطمئن شوید آتش درخواب به سراغ شما نمی آید.
اما شما مایلید که در حفاظت درمقابل آتش قدم دیگری بردارید.

شاید بخواهید که قبل از گسترش آتش در سراسر خانه، توانایی مقابله با آن را داشته باشید. آیا باید کپسول آتش نشانی بخرید؟ بله، به شرط اینکه بدانید کی و چگونه از آن استفاده کنید.

کپسول های آتش نشانی می توانند کوچک باشند، اما بخش مهمی از طرح امنیت خانه هستند. آنها می توانند جان و مال افراد را، با خاموش یا خنثی کردن آتشی کوچک، تا رسیدن گروه آتش نشانی نجات دهند.
اما به این عبارت باید نکته ی مهمی را اضافه کرد: به هیچ وجه قبل از راه اندازی تشخیص دهنده ی دود و یک طرح خوب برای تخلیه ی خانه هنگام آتش سوزی، به فکر خرید کپسول آتش نشانی نباشید.

نظر کارشناسان ایمنی در برابر آتش سوزی می گویند:

نظر کارشناسان ایمنی در برابر آتش سوزی :«تنها زمانی که مطمئن شدید همه ساختمان را ترک کرده اند یا درحال ترک کردن آن هستند وشخصی با آتش نشانی تماس گرفته است، اقدام به خاموش کردن آتش کنید.» به یادداشته باشید که جان افراد از اموال مهم تر است.
اگر این کارها را انجام دادید، باید کپسول آتش نشانی را بردارید و با آتش مقابله کنید. مراقب باشید که حتما در تمام مدت، پشت سر شما خروجی امنی وجود داشته باشد. همچنین مطمئن شوید که آتش در یک ناحیه محبوس شود. اگر در نواحی دیگر مثل دیوارها و پرده ها شروع به گسترش کرد، و در صورتیکه آتش فرصت محاصره ی شما را دارد، باید آن اتاق را ترک کنید.

همچنین، لازم است مراقب دود باشید. اگر اتاق تاجاییکه نتوانستید ببینید یا نفس بکشید پر از دود شد، باید محل را ترک کنید.
استفاده ی سریع از یک کپسول آتش نشانی خانگی، میتواند آتشی کوچک را قبل از اینکه گسترش یابد، خاموش کند. اما

کپسول های آتش نشانی، می توانند برای افراد بی تجربه خطرناک باشند. برای مثال مقابله با آتشی که در اثر اتصالات الکتریکی به وجود آمده است، با کپسول های برپایه ی آب، ممکن است به شما شوک الکتریکی وارد کنند و تلاش برای مقابله با آتشی بزرگ یا به سرعت درحال گسترش ، با استفاده از کپسول آتش نشانی بی فایده است و می تواند شما را در ساختمانی درحال سوختن گیر بیندازد.
مخصوصا آتش ناشی از روغن در آشپزخانه، خطرناک است. اگر سریع جلوی آن را بگیرید شاید بتوانید خاموشش کنید. اما اگر آتش ناشی از روغن از کنترل خارج شود، به راحتی می تواند آشپزخانه را در طول سه یا نیم دقیقه در شعله های آتش بسوزاند و زمان کوتاهی برای فرار باقی بگذارد.
پس اگر تصمیم به خرید کپسول آتش نشانی دارید، زمانی را به یادگیری استفاده ی صحیح از آن اختصاص دهید.

بررسی دائم کپسول آتش نشانی

به گفته ی اداره ی آتش نشانی ایالات متحده، برای ایجاد اطمینان از آمادگی کپسول های آتش نشانی خانگی برای استفاده، باید به طور مداوم آنها را بررسی کنید. انجمن ملی حفاظت ازآتش سوزی، توصیه می کند که دستورالعمل همراه هر کپسول آتش نشانی را، برای آشنایی با هربخش و نحوه ی عملکرد آن، بخوانیم.

بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی

اداره ی آتش نشانی ، مراحل زیر را در بررسی کپسول آتش نشانی توصیه می کند:
1. اطمینان از دسترسی سریع

مطمئن شوید که کپسول آتش نشانی در دید و قابل بازیابی است.

2. فشار را بررسی کنید:

بسیاری از کپسول های آتش نشانی درجه ی فشاری دارند که نشان می دهد آیا دستگاه در حالت عملکرد مناسب است. اگر در کپسول شما هم وجود دارد، مطمئن شوید که عقربه ی درجه، فشار مناسبی را نشان می دهد. اگر کپسول آتش نشانی نمایشگری آزمایشی دارد، آن را فشاردهید تا مطمئن شوید که فشارخوانی در محدوده ی درستی است.

3. مراقب صدمات به بدنه باشید:

مراقب باشید که بدنه، شیلنگ و نازل به درستی عمل می کنند. نشانه های قابل مشاهده از صدمه، مثل فرورفتگی یا زنگار، ممکن است نشانه ی زمان تعویض کپسول آتش نشانی باشد.
نوشتن بررسی هایتان بر برچسب بررسی کپسول آتش نشانی، ممکن است در پیگیری سابقه ی نگهداری از آن، به شما کمک کند.

4. کپسول آتش نشانی را تمیزکنید:

اداره ی آتش نشانی ایالات متحده می افزاید:«لازم است برخی از ک

بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی

برای اطمینان از عملکرد صحیح کپسول های آتش نشانی باید به طور مداوم،بررسی و نگهداری از کپسول آتش نشانی انجام شود. شما به عنوان صاحب یا ساکن ملکی که کپسول های آتش نشانی در آن وجود دارد، مسئول برنامه ریزی برای تعمیرونگهداری از کپسول های آتش نشانی خود هستید.
کپسول های آتش نشانی باید هر30 روز، کنترل یا «کوتاه» بررسی شوند. این کاری است که شما به آسانی، در مورد اکثر کپسول های آتش نشانی، می توانید با قراردادن آنها در محل کارتان و پاسخ به سه سوال زیر انجام دهید.

1 آیا کپسول آتش نشانی در محل مناسبی است؟
2 آیا در دید و قابل دسترس است؟
3 آیا درجه و فشارسنج، به درستی فشار را نشان می دهند؟
همچنین کپسول های آتش نشانی باید باتوجه به محل، استان، کد و مقررات ملی، سالانه بررسی شوند. این بررسی کپسول های آتش نشانی، کاملا مربوط به بخش های مکانیکی، عامل اطفا حریق و گاز دافع است.

کارشناس تجهیزات آتش سوزی، بهترین کسی است که می تواند بررسی سالانه را انجام دهد. زیرا آنها بهترین دستورالعمل های تعمیر،ابزارها، مواد شارژمجدد، قطعات، روان کننده ها و تجربیات و آموزش های لازم را دارند.

آیا واقعا به کپسول آتش نشانی نیاز دارم؟

احتمالا می دانید که زنگ هشدار دود، به مراتب بهترین سرمایه گذاری است که برای ایمنی خانه، می توانید استفاده کنید. تشخیص دهنده ی دود می تواند تنها به ازای 10دلار، به شما کمک کند که کاملا مطمئن شوید آتش درخواب به سراغ شما نمی آید.
اما شما مایلید که در حفاظت درمقابل آتش قدم دیگری بردارید.

شاید بخواهید که قبل از گسترش آتش در سراسر خانه، توانایی مقابله با آن را داشته باشید. آیا باید کپسول آتش نشانی بخرید؟ بله، به شرط اینکه بدانید کی و چگونه از آن استفاده کنید.

کپسول های آتش نشانی می توانند کوچک باشند، اما بخش مهمی از طرح امنیت خانه هستند. آنها می توانند جان و مال افراد را، با خاموش یا خنثی کردن آتشی کوچک، تا رسیدن گروه آتش نشانی نجات دهند.
اما به این عبارت باید نکته ی مهمی را اضافه کرد: به هیچ وجه قبل از راه اندازی تشخیص دهنده ی دود و یک طرح خوب برای تخلیه ی خانه هنگام آتش سوزی، به فکر خرید کپسول آتش نشانی نباشید.

نظر کارشناسان ایمنی در برابر آتش سوزی می گویند:

نظر کارشناسان ایمنی در برابر آتش سوزی :«تنها زمانی که مطمئن شدید همه ساختمان را ترک کرده اند یا درحال ترک کردن آن هستند وشخصی با آتش نشانی تماس گرفته است، اقدام به خاموش کردن آتش کنید.» به یادداشته باشید که جان افراد از اموال مهم تر است.
اگر این کارها را انجام دادید، باید کپسول آتش نشانی را بردارید و با آتش مقابله کنید. مراقب باشید که حتما در تمام مدت، پشت سر شما خروجی امنی وجود داشته باشد. همچنین مطمئن شوید که آتش در یک ناحیه محبوس شود. اگر در نواحی دیگر مثل دیوارها و پرده ها شروع به گسترش کرد، و در صورتیکه آتش فرصت محاصره ی شما را دارد، باید آن اتاق را ترک کنید.

همچنین، لازم است مراقب دود باشید. اگر اتاق تاجاییکه نتوانستید ببینید یا نفس بکشید پر از دود شد، باید محل را ترک کنید.
استفاده ی سریع از یک کپسول آتش نشانی خانگی، میتواند آتشی کوچک را قبل از اینکه گسترش یابد، خاموش کند. اما

کپسول های آتش نشانی، می توانند برای افراد بی تجربه خطرناک باشند. برای مثال مقابله با آتشی که در اثر اتصالات الکتریکی به وجود آمده است، با کپسول های برپایه ی آب، ممکن است به شما شوک الکتریکی وارد کنند و تلاش برای مقابله با آتشی بزرگ یا به سرعت درحال گسترش ، با استفاده از کپسول آتش نشانی بی فایده است و می تواند شما را در ساختمانی درحال سوختن گیر بیندازد.
مخصوصا آتش ناشی از روغن در آشپزخانه، خطرناک است. اگر سریع جلوی آن را بگیرید شاید بتوانید خاموشش کنید. اما اگر آتش ناشی از روغن از کنترل خارج شود، به راحتی می تواند آشپزخانه را در طول سه یا نیم دقیقه در شعله های آتش بسوزاند و زمان کوتاهی برای فرار باقی بگذارد.
پس اگر تصمیم به خرید کپسول آتش نشانی دارید، زمانی را به یادگیری استفاده ی صحیح از آن اختصاص دهید.

بررسی دائم کپسول آتش نشانی

به گفته ی اداره ی آتش نشانی ایالات متحده، برای ایجاد اطمینان از آمادگی کپسول های آتش نشانی خانگی برای استفاده، باید به طور مداوم آنها را بررسی کنید. انجمن ملی حفاظت ازآتش سوزی، توصیه می کند که دستورالعمل همراه هر کپسول آتش نشانی را، برای آشنایی با هربخش و نحوه ی عملکرد آن، بخوانیم.

اداره ی آتش نشانی ، مراحل زیر را در بررسی کپسول آتش نشانی توصیه می کند:

1. اطمینان از دسترسی سریع

مطمئن شوید که کپسول آتش نشانی در دید و قابل بازیابی است.

2. فشار را بررسی کنید:

بسیاری از کپسول های آتش نشانی درجه ی فشاری دارند که نشان می دهد آیا دستگاه در حالت عملکرد مناسب است. اگر در کپسول شما هم وجود دارد، مطمئن شوید که عقربه ی درجه، فشار مناسبی را نشان می دهد. اگر کپسول آتش نشانی نمایشگری آزمایشی دارد، آن را فشاردهید تا مطمئن شوید که فشارخوانی در محدوده ی درستی است.

3. مراقب صدمات به بدنه باشید:

مراقب باشید که بدنه، شیلنگ و نازل به درستی عمل می کنند. نشانه های قابل مشاهده از صدمه، مثل فرورفتگی یا زنگار، ممکن است نشانه ی زمان تعویض کپسول آتش نشانی باشد.
نوشتن بررسی هایتان بر برچسب بررسی کپسول آتش نشانی، ممکن است در پیگیری سابقه ی نگهداری از آن، به شما کمک کند.

4. کپسول آتش نشانی را تمیزکنید:

اداره ی آتش نشانی ایالات متحده می افزاید:«لازم است برخی از کپسول های آتش نشانی هرماه تکان داده شوند یا فشار آنها هرچندهفته، بررسی شود.» علاوه براین، به خاطر داشته باشید که، بیشتر کپسول های آتش نشانی، برای استفاده درمدت 5 تا 15 سال مناسب هستند.

اتیکت کپسول آتش نشانی یا برچسب آنرا، برای اطلاع از انقضا یا آخرین تاریخ نگهداری، بررسی کنید. اگر برای 10 سال قبل یا بیشتر است، شاید لازم باشد کپسول آتش نشانی جدیدی تهیه کنید.
کپسول آتش نشانی اغلب، بخش نادیده گرفته شده در برنامه ی امنیت خانه هستند. بررسی هایتان را انجام دهید، از نحوه ی استفاده از آنها آگاه باشید (بنا به گفته ی انجمن ملی حفاظت ازآتش سوزی، مرکزآتش نشانی محلی شما شاید بتواند منابع بیشتری ارائه دهد) و محض احتیاط، از آمادگی کپسول های آتش نشانی خود اطمینان حاصل کنید.

کپسول های آتش نشانی هرماه تکان داده شوند یا فشار آنها هرچندهفته، بررسی شود.» علاوه براین، به خاطر داشته باشید که، بیشتر کپسول های آتش نشانی، برای استفاده درمدت 5 تا 15 سال مناسب هستند.

اتیکت کپسول آتش نشانی یا برچسب آنرا، برای اطلاع از انقضا یا آخرین تاریخ نگهداری، بررسی کنید. اگر برای 10 سال قبل یا بیشتر است، شاید لازم باشد کپسول آتش نشانی جدیدی تهیه کنید.
کپسول آتش نشانی اغلب، بخش نادیده گرفته شده در برنامه ی امنیت خانه هستند. بررسی هایتان را انجام دهید، از نحوه ی استفاده از آنها آگاه باشید (بنا به گفته ی انجمن ملی حفاظت ازآتش سوزی، مرکزآتش نشانی محلی شما شاید بتواند منابع بیشتری ارائه دهد) و محض احتیاط، از آمادگی کپسول های آتش نشانی خود اطمینان حاصل کنید.

امتیاز دهید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *